top of page

RÅDGIVNING

Under våra 50 år inom kärnborrning och borrhålsmätning har vi skaffat oss kunskaper och specialkompetenser som vi nu erbjuder i form av handledning och rådgivning.

Beroende på de geologiska förutsättningarna så kan kärnborrning i berg och jord antingen vara en relativt förutsägbar verksamhet eller en verksamhet förenat med ett stort mått av osäkerhet. Den ena ytterligheten är kärnborrning i en stabil kristallin berggrund, fri från spricksystem och krosszoner. Här är det vanligtvis något så när problemfritt att producera en borrkärna av hög kvalitet. Det är också möjligt att, med rimlig säkerhet, beräkna tidsåtgång och kostnader för en sådan kärnborrnin​​g. Den andra ytterligheten är kärnborrning i en trasig sedimentär formation, fylld av kross och sprick-zoner och kanske t.o.m. hålrum. Här är det betydligt svårare, men dock möjligt, att producera en borrkärna av hög kvalitet. Som var och en förstår så är det dock mer komplicerat att beräkna kostnaden och tidsåtgången för kärnborrning under sådana förhållanden.

Antingen det gäller prospektering, bergmekanik eller geoteknik så är kärnborrning vanligen den  dyraste  undersökningsmetoden, betydligt dyrare än te.x.  geofysik, geokemi, sondering, kartering eller blockletning. Kostnaden för kärnborrningen, och därmed även priset på borrkärnan, varierar med de geologiska förhållandena på borrplatsen, borrkärnans diameter, borrhålets djup, borrhålets rakhet, önskad kvalitet på borrkärnan, skall kärnorientering och krökningsmätning ingå eller ej samt den borrutrustning och borrmetod som användes.

Målsättningen med all kärnborrning måste vara att producera en borrkärna av hög kvalitet som, så långt som det är möjligt, innehåller just den information som beställaren önskar. Varken mer eller mindre. För mycket information ger en onödigt dyr borrkärna och för lite information kan leda till att geovetaren drar fel slutsatser beträffande bergmassans egenskaper eller innehåll.

Det är således viktigt att beställare och borrentreprenör ”pratar samma språk” och är överens om vad som skall göras innan borrningen startar. Borrentreprenören måste ha helt klart för sig vad beställaren önskar.  Beställaren, å sin sida, måste förstå vilka eventuella svårigheter som kan föreligga och som hindrar borrentreprenören från att uppfylla beställarens önskemål. 

Vi erbjuder rådgivning och handledning till geologer, geotekniker, geofysiker och bergbyggare samt till andra användare av kärnborrningstjänster. Syftet med denna rådgivning är att ge konsumenterna en bred kunskap om kärnborrningens villkor så att de rätt kan förstå kärnborrningens möjligheter men även dess begränsningar.

bottom of page